กิจกรรมแลปวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

+1