รวมมาให้แล้ว กับ กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ
ลิงก์ข้อมูล เพิ่มเติม
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.admissions.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.admission.su.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tuadmissions.in.th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน, สุพรรณบุรี)
https://admission.ku.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/
มหาวิทยาลัยนครพนม
http://admission.npu.ac.th/admis/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://admissions.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
https://admission.msu.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
https://admission.rmu.ac.th/web/index.php
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://admission.ksu.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
https://admission.ubru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
http://eregis.cpru.ac.th/portfolio/indexAdmin.php
มหาวิทยาลัยพะเยา
http://admission.up.ac.th/63/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.admissions.mju.ac.th/main.aspx
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
http://www.vru.ac.th/admission.html
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
https://admission.pnru.ac.th/home/info
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
https://admission.ssru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://110.170.232.207/dev3/admission/
มหาวิทยาลัยบูรพา
http://regservice.buu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
https://qa.src.ku.ac.th/Admission/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://entrance.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://entry.wu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://admission.kmutt.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://www.oreg.rmutt.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
https://www.rmutk.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://academic.rmutto.ac.th/?page_id=25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
https://www.rmutp.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
https://www.rmutr.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
https://admission.rmutsv.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/