ระเบียบเเละขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง เข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล (Nursery) – มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10)
อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละเนื้อหา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.

หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ป.พ.1) หรือใบรับรอง (ระดับอนุบาล) 2 ชุด
 5. รูปถ่ายนักเรียนสี ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
 6. รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว (กรณีผู้ปกครองมารับนักเรียนรัดับอนุบาลเท่านั้น) 1 รูป
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือก

 • Pre KG. – KG. 3 ประเมินความพร้อมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
 • Grade 1 , Grade 3 สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์
 • Grade 7 , Grade 10 สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์
หมายเหตุ :นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน / สอบ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

เกณฑ์อายุสำหรับรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับชั้นเกณฑ์อายุ
Nursery2 ขวบครึ่ง
KG. 13 ปี
Grade 16 ปี

ค่าธรรมเนียมการเรียน

การชำระค่าธรรมเนียม แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันมอบตัว
 • ภาคเรียนที่ 2 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม ของปีการศึกษา

โดยชำระค่าธรรมเนียนการเรียน ชำระด้วยเงินสด / สแกน QR Code


สมัครโดยตรงกับทางโรงเรียน

ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.