นักเรียนสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดระดับต่าง ๆ ได้แก่

  1. วัดแววความสามารถพิเศษ
  2. วัดความเครียดกรมสุขภาพจิต
  3. ทดสอบอาชีพที่เหมาะสมกับเรา
  4. ประเมินตนเอง SDQ สำหรับนักเรียน
  5. ทดสอบสติปัญญาสำหรับนักเรียน
  6. ทดสอบวัดบุคลิกภาพตามวิชาชีพ
  7. ทดสอบวัดบุคลิกภาพสำหรับนักเรียน
  8. ทดสอบสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต
  9. ทดสอบค้นหาตัวเองของ Eduzones
  10. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

สามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้ โดย Scan QR code ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจได้เลย!!