ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เป็นโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการจำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2551 เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2551 อาคารเรียน 7 ชั้น 1 หลังมีจำนวนนักเรียน 610 คน จำนวนครู 60 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ และใช้อักษรย่อ "สวภ"
ปี พ.ศ. 2552 ขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เป็นปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 1,150 คน
ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน 1,902 คน
ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 2,432 คน
ปี พ.ศ. 2555 มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังที่ 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับอนุบาลและขอขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งเปิดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีนี้ มีจำนวนนักเรียน 2,801 คน
ปี พ.ศ. 2556 มีการก่อสร้างอาคารเสริมเหล็กคอนกรีตหลังที่ 4 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 3,258 คน
ปี พ.ศ. 2557 มีการขยายก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังที่ 4 ชั้นที่3และชั้นที่4 และมีการก่อสร้างหอประชุม 1 หลังเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนก 2 ภาษาและได้เปิด International Education Programme (IEP.)ในระดับชั้นอนุบาล มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,471 คน
ปี พ.ศ.2558-2562 มีจำนวนนักเรียนระดับ Nursery - Gr.12 แผนกสองภาษา จำนวนนักเรียน 3,057 คน แผนก IEP มีจำนวนนักเรียน 714 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,771 คน

สถาบัน

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน - เหลือง

สีน้ำเงิน หมาถึง สีแห่งความสุขุมรอบคอบคัมภีร์ภาพ รักสงบและรอบรู้ในทุกด้าน
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรม ความสว่างในจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม

ปรัชญาประจำโรงเรียน

"คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน" ความหมายของปรัชญา หมายถึง ความดี ความดีงานต่างๆ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุมคัมภีร์ภาพ ความสุขภาพ ความเมตตากรุณา ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรม จะต้องนำหน้าความรู้คือสำคัญกว่าคุธรรม จะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรูุ้ไหลมาจากท่อนั้น ทั้งนี้ และทั้งนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเอง

คติพจน์ (MOTTO)

ของโรงเรียน "ทำอะไร ทำจริง" (Age Quod Agis) มาจากภาษาละตินอ่านว่า
"อาเย กวอต อายีส" แปลเป็นไทยคือ
อาเย = ท่านจงทำ
กวอด = สิ่งซึ่ง
อายีส = ท่านทำ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
รู้จักแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นผู้มีวินัย รักการส่งเสริมสุขภาพ
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี เน้นทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ระดับสากลโดยดำรงวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา

มุ่งผลิตนักเรียนให้มี คุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ
เข่น พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมได้