อาคาร 1
สถานติดต่อ งานทะเบียน ห้องรับนักเรียน อื่นๆ