เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดศูนย์การเรียนรู้และแสดงผลงานนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตลอดจนคนไทยทุกคนได้เห็นคุณค่าและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ต่อไป