นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gr.10-12) ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีนเกี่ยวกับการแต่งหน้าเพื่อแสดงละครงิ้ว หรือที่เรียกว่า อุปรากรจีน ในการนี้เหล่าซือ ได้มอบหมายให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีแทนการแต่งหน้าจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง