ในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 10 – 12) ได้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย OXFORD PLACMENT TEST ซึ่งเป็นการวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อนำมาปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น