📥 สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2563) เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

📌 หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
📌 สอบจริง วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

📌 ศึกษารายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไชต์ http://sml63.ipst.ac.th/

🏆 โดยสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าสอบฯ ประกอบด้วย
1) ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

2) ผู้ที่มีผลคะแนนตั้งแต่ปอร์เซ็นไทล์ตั้แต่ 85 ขึ้นไป สามารถนำผลคะแนนไปประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน พสวท. ในระดับปริญญาตรี

สสวท #ยกระดับคุณภาพการศึกษา #มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ