ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จาก 3 สถาบันอุดมศึกษาดีงนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์