ตราสถาบัน

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน – เหลือง
สีน้ำเงิน หมาถึง สีแห่งความสุขุมรอบคอบคัมภีร์ภาพ รักสงบและรอบรู้ในทุกด้าน
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งคุณธรรม ความสว่างในจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม

ปรัชญาประจำโรงเรียน

“คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน” ความหมายของปรัชญา หมายถึง ความดี ความดีงานต่างๆ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุมคัมภีร์ภาพ ความสุขภาพ ความเมตตากรุณา ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรม จะต้องนำหน้าความรู้คือสำคัญกว่าคุธรรม จะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้น ทั้งนี้ และทั้งนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเอง

คติพจน์ (MOTTO)

ของโรงเรียน “ทำอะไร ทำจริง” (AGE QUOD AGIS) มาจากภาษาละตินอ่านว่า
“อาเย กวอต อายีส” แปลเป็นไทยคือ 
อาเย = ท่านจงทำ
กวอด = สิ่งซึ่ง
อายีส = ท่านทำ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
รู้จักแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นผู้มีวินัย รักการส่งเสริมสุขภาพ
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี เน้นทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ระดับสากลโดยดำรงวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา

มุ่งผลิตนักเรียนให้มี คุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ
เข่น พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมได้