ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

SARASAS WITAED SUVARNBHUMI SCHOOL

เปิดสอนประเภท : สามัญศึกษา และ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับ : สามัญศึกษา

ชั้นที่เปิดสอน : ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับ : โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

ชั้นที่เปิดสอน : ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ตั้งอยู่เลขที่ : ๑๘๘ หมู่ ๕ ถนนบางพลี – หนามแดง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๙๓๖๘๘-๙๑ โทรสาร ๐๒-๑๙๓๙๖๙๙-๙๑ E-mail : [email protected] Website : http://www.swsb.ac.th

อักษรย่อภาษาไทย “สวภ ” อักษรย่อภาษาต่างประเทศ “SWSB”


ประวัติโรงเรียน

ตราของโรงเรียน


สีของโรงเรียน

สีน้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน : สีแห่งความสุขุมรอบคอบคัมภีร์ภาพ รักสงบและรอบรู้ในทุกด้าน

สีเหลือง : สีแห่งคุณธรรม ความสว่างในจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม


ปรัชญาของโรงเรียน

“คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน”

หมายถึง ความดีงามต่างๆ เช่น ความเฉดียวฉลาด ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุมคัมภีรภาพ ความสุภาพ ความเมตตากรุณา ความมัธยัสถ์ ความขยันหมั่นเพียร คุณธรรมต่างๆ อังกล่าวมาจะต้องนำหน้าวิชาความรู้ คือ สำคัญกว่าวิชาความรู้

คุณธรรมต่างๆ จะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้นๆ ทั้งนี้ และทั้งนั้น จะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง


วิสัยทัศน์

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมโลกปัจจุบันเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


อัตลักษณ์

“สื่อสารสองภาษา พัฒนาเยาวชน”

หมายถึง ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะในการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูลความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย