วจนพิธีเปิดการศึกษาปี 2567

วจนพิธีเปิดการศึกษาขอพรพระแม่มารีย์ให้ดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จทุกประการ