SWSB Insight Music Contest 2024

การประกวดร้องเพลง SWSB Insight Music Contest 2024 ระดับประถมศึกษา โดยมีผลการแข่งขัน Gr.1อันดับ 1 1/6อันดับ 2 1Cอันดับ 3 1B ———- Gr.2อันดับ 1 2/7อันดับ 2 2/6อันดับ 3 2/2 ———- Gr.3 อันดับ 1 3/7อันดับ 2 3/3อันดับ 3 3A ———- Gr.4อันดับ 1 4/7อันดับ 2 4/3อันดับ 3 4/4 Read more

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ชัชชญา เพชรรอด KG.3/5 ด.ช.ภูษิต จันทร์ทรง KG.3/2 ด.ช.ณัฏฐ์ปวินท์ ศรีวิเศษKG.3/4 ครูฝึก นางสาวพัชญาฎา ขุมทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ราศรี ตั้งศิริพิพัฒสกุล KG.3/2 ด.ช.ราเมศวร์ ลีประวัติ KG. 3/3 ด.ญ.กัญญาณัฐ อยู่สบาย KG.3/4 ครูฝึก นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม Read more