อัศวินน้อยกล้าเล่น กล้าเรียนรู้ ระดับ KG.1A IEP

อัศวินน้อยกล้าเล่น กล้าเรียนรู้ ระดับ KG.1A IEP

กิจกรรมเล่นทราย ช่วยพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัส การรับรู้ความรู้สึกของพื้นผิว ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาได้ดี และยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นบทบาทสมมติ ให้เด็กได้รู้จักเปรียบเทียบ สังเกต การจำแนกสิ่งต่างๆ

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#Swsb