KG.3 บัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกท่าน ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasasEdit

Celebrating Milestones : IEP KG.3 Moving Up Ceremony

CONGRATULATIONS TO OUR STUDENTS! CELEBRATING MILESTONES : IEP KG.3 MOVING UP CEREMONY Sarasas Witaed Suvarnabhumi School ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

กิจกรรมพิธีกตัญญุตาอำลาสถาบัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10

CONGRATULATIONS TO OUR 10TH GENERATION STUDENTS! -Sarasas Witaed Suvarnabhumi School- ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ รุ่นวันทอง ปีการศึกษา 2566 #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

วจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิได้มีการจัดวจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อขอบคุณพระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนที่ดูแลตลอดปีการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

Congratulations to SWSB 10th Generation

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ รอบ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

BEST PRACTICE โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 3

การนำเสนอ BEST PRACTICE โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

SWSB Singing Contest 2024

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน SWSB Singing Contest 2024 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

SWSB Insight Music Contest 2024

การประกวดร้องเพลง SWSB Insight Music Contest 2024 ระดับประถมศึกษา โดยมีผลการแข่งขัน Gr.1อันดับ 1 1/6อันดับ 2 1Cอันดับ 3 1B ———- Gr.2อันดับ 1 2/7อันดับ 2 2/6อันดับ 3 2/2 ———- Gr.3 อันดับ 1 3/7อันดับ 2 3/3อันดับ 3 3A ———- Gr.4อันดับ 1 4/7อันดับ 2 4/3อันดับ 3 4/4 Read more

โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมตามนโยบายของ ดร.สุทธิ​พงศ์​ ยงค์กมล นายกสภา​สถาบัน​เทคโนโลยี​แห่งสุวรรณภูมิ​และประธานคณะกรรมการ​บริหารงาน​วิชาการ โรงเรียน​ในเครือ​สาร​สาสน์​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนในเครือฯ ได้กล่าวเปิดงานและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนกว่า33สถาบันการศึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas