โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

เป็นโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการจำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2551 เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2551 อาคารเรียน 7 ชั้น 1 หลังมีจำนวนนักเรียน 610 คน จำนวนครู 60 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ และใช้อักษรย่อ “สวภ”
ปี พ.ศ. 2552 ขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 1,150 คน
ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน 1,902 คน
ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 2,432 คน
ปี พ.ศ. 2555 มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังที่ 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับอนุบาลและขอขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งเปิดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีนี้ มีจำนวนนักเรียน 2,801 คน
ปี พ.ศ. 2556 มีการก่อสร้างอาคารเสริมเหล็กคอนกรีตหลังที่ 4 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 3,258 คน
ปี พ.ศ. 2557 มีการขยายก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังที่ 4 ชั้นที่3และชั้นที่4 และมีการก่อสร้างหอประชุม 1 หลังเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนก 2 ภาษาและได้เปิด International Education Programme (IEP.)ในระดับชั้นอนุบาล มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,471 คน
ปี พ.ศ.2558-2562 มีจำนวนนักเรียนระดับ Nursery – Gr.12 แผนกสองภาษา จำนวนนักเรียน 3,057 คน แผนก IEP มีจำนวนนักเรียน 714 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,771 คน