FIELD TRIP IEP Y.6-9 @LEGEND SIAM

Field Trip IEP Y.6-9 students at Legend Siam,Pattaya #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ชัชชญา เพชรรอด KG.3/5 ด.ช.ภูษิต จันทร์ทรง KG.3/2 ด.ช.ณัฏฐ์ปวินท์ ศรีวิเศษKG.3/4 ครูฝึก นางสาวพัชญาฎา ขุมทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ราศรี ตั้งศิริพิพัฒสกุล KG.3/2 ด.ช.ราเมศวร์ ลีประวัติ KG. 3/3 ด.ญ.กัญญาณัฐ อยู่สบาย KG.3/4 ครูฝึก นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม Read more

งานประชุมผู้ปกครอง แนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมตอนต้น แผนกสองภาษาและIEP

งานประชุมผู้ปกครอง แนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมตอนต้น แผนกสองภาษาและIEP #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดร.สยมพร กล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอน ระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ Read more

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี และประกอบวจนพิธีกรรม เปิดอนุสาวรีย์รูปปั้นนักบุญยอห์น บอสโก ซึ่งท่านได้รับการสมญานามว่าเป็น “บิดาของเยาวชน” เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ต้องให้ความรัก เมตตาและดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึง ณ ลานเอราวัณ ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 🎀เนื่องในโอกาสครอบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้ทำพิธี ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาสถาบัน ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภา ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาสถาบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้เป็นเกียรติร่วมในพิธีการนี้ ณ วันอังคารที่ 30 มกราคม Read more