SWSB Singing Contest 2024

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน SWSB Singing Contest 2024 #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

SWSB Insight Music Contest 2024

การประกวดร้องเพลง SWSB Insight Music Contest 2024 ระดับประถมศึกษา โดยมีผลการแข่งขัน Gr.1อันดับ 1 1/6อันดับ 2 1Cอันดับ 3 1B ———- Gr.2อันดับ 1 2/7อันดับ 2 2/6อันดับ 3 2/2 ———- Gr.3 อันดับ 1 3/7อันดับ 2 3/3อันดับ 3 3A ———- Gr.4อันดับ 1 4/7อันดับ 2 4/3อันดับ 3 4/4 Read more

โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมตามนโยบายของ ดร.สุทธิ​พงศ์​ ยงค์กมล นายกสภา​สถาบัน​เทคโนโลยี​แห่งสุวรรณภูมิ​และประธานคณะกรรมการ​บริหารงาน​วิชาการ โรงเรียน​ในเครือ​สาร​สาสน์​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนในเครือฯ ได้กล่าวเปิดงานและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนกว่า33สถาบันการศึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน #โรงเรียนอนุบาล #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas

SARASAS 60th Diamond Jubilee the musical : Life is a fight part II

การแสดงละครเวที SARASAS 60th Diamond Jubilee the musical : Life is a fight part II ฉลอง 60 ปีโรงเรียนสารสาสน์ เมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #โรงเรียนประถม #โรงเรียนมัธยม #โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ #SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ #Swsb #sarasas