งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

รางวัลเหรียญเงิน

ด.ญ.ชัชชญา เพชรรอด KG.3/5

ด.ช.ภูษิต จันทร์ทรง KG.3/2

ด.ช.ณัฏฐ์ปวินท์ ศรีวิเศษKG.3/4

ครูฝึก นางสาวพัชญาฎา ขุมทอง

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.ราศรี ตั้งศิริพิพัฒสกุล KG.3/2

ด.ช.ราเมศวร์ ลีประวัติ KG. 3/3

ด.ญ.กัญญาณัฐ อยู่สบาย KG.3/4

ครูฝึก นางสาวสุพรรษา นรากรณ์

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas