วจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิได้มีการจัดวจนพิธีปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อขอบคุณพระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนที่ดูแลตลอดปีการศึกษา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasas