KG.3 บัณฑิตน้อยสู่โลกกว้าง

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกท่าน

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

#โรงเรียนอนุบาล

#โรงเรียนประถม

#โรงเรียนมัธยม

#โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

#SarasaswitaedSuvarnabhumiSchool

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

#Swsb

#sarasasEdit